Nákupná karta

Karta

Ako používať nákupnú kartu

Pre získanie zľavy z hodnoty zrealizovaného nákupu stačí, ak sa pred zaplatením nákupu v predajniach obchodného reťazca COOP Jednota preukážete pokladníčke plastovou nákupnou kartou COOP Jednota KLASIK, alebo dočasnou papierovou nákupnou kartou COOP Jednota KLASIK. Zľava sa vypočíta z celkového objemu nákupov za predchádzajúci kalendárny rok (vždy od 1. januára do 31. decembra) Na nákupnú kartu sa neevidujú poskytované služby, ako je dobíjanie telefónnych kariet mobilných operátorov, platenie šekov prostredníctvom COOPKASA, ďalej na tabakové výrobky, obaly (fľaše, prepravky). Zľavu si držiteľ nákupnej karty COOP Jednota môže uplatniť po skončení príslušného kalendárneho roka formou ďalšieho nákupu, ale len v predajniach COOP Jednoty, v ktorej je registrovaný. Zľavu nie je možné poskytnúť z úhrady poskytovaných služieb, ako je dobíjanie kariet mobilných operátorov, platenie šekov prostredníctvom COOPKASA, ďalej na tabakové výrobky, obaly (fľaše, prepravky).

Zľavu si držiteľ nákupnej karty môže uplatniť len počas “vyplácania” zliav. Pri vyplácaní zľavy je možná aj výnimka, a to v tom prípade, ak držiteľ vie (buď pred začatím vyplácania zľavy alebo počas obdobia jej vyplácania), že zľavu si z osobných dôvodov, nebude môcť vybrať v stanovenom období. V takom prípade oznámi túto skutočnosť COOP Jednote Galanta, v ktorej je jeho nákupná karta registrovaná.

Zľavu z nákupu tovaru sa môže poskytnúť iba na jednu z vernostných kariet nákupná karta COOP Jednota, Orange karta alebo Azet karta.

Ako možno získať mákupnú kartu COOP Jednota KLASIK

Dňa 1. marca 2010 sme uviedia do praxe tzv. papierovú „dočasnú nákupnú kartu COOP Jednota Klasik“ (ďalej v texte aj „dočasná karta“). Vizuál dočasnej karty je totožný s už existujúcou nákupnou kartou COOP Jednota KLASIK (ďalej v texte aj „plastová karta Klasik“).

Účelom zavedenia dočasnej karty je, aby noví žiadatelia o „COOP kartu“ obdržali kartu hneď priamo v predajni. Dočasnú kartu možno začať používať hneď, ako budú splnené základné podmienky, ktorými sú:

  • Povinnosť zákazníka vyplniť žiadosť o vydanie nákupnej karty COOP Jednota Klasik, ktorá tvorí súčasť tlačiva s dočasnou kartou (spodná oddeliteľná časť). Zákazník ešte predtým ako „vylúpne“ z tlačiva samotnú papierovú dočasnú kartu, vpíše na prednú stranu dočasnej karty svoje meno, priezvisko, titul a celé tlačivo odovzdá obsluhujúcemu personálu, ktorý skontroluje osobné údaje uvedené na dočasnej karte s údajmi na žiadosti. Následne oddelí žiadosť o vydanie plastovej nákupnej karty Klasik a vráti zákazníkovi vrchnú časť tlačiva s dočasnou kartou a plastovým puzdrom. Od tejto chvíle môže zákazník svoje nákupy načítavať na svoju dočasnú kartu. Pracovníci predajne už zabezpečia výrobu a personalizáciu plastovej karty, ktorú zákazník obdrží približne do 30 dní odo dňa, kedy žiadosť o vydanie karty nechal v predajni.
  • Pre vydanie plastovej nákupnej karty je nevyhnutné, aby žiadosť bola čitateľne, úplne a pravdivo vyplnená a podpísaná. V opačnom prípade nie je možné plastovú nákupnú kartu Klasik vydať. Záujemca o nákupnú kartu COOP Jednota Klasik bude zaregistrovaný v tom spotrebnom družstve COOP Jednota, v predajni ktorej záujemca obdrží dočasnú kartu Klasik a zároveň odovzdá vyplnenú žiadosť o vydanie plastovej karty Klasik. Vydanie plastovej karty je bez poplatku. Dočasnú aj plastovú kartu môže zákazník používať na evidenciu nákupov za účelom dosiahnutia zľavy, ale samotnú zľavu z objemu celoročných nákupov si môže uplatniť len na základe predloženia plastovej nákupnej karty COOP Jednota.

Ako postupovať v prípade zmeny mena, krádeže, alebo poškodenia karty KLASIK?

V tomto prípade je možné požiadať o duplikát karty, a to vyplnením tlačiva Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota Klasik, ktorá sa nachádza v každej predajni COOP Jednota. Po obdŕžaní duplikátu karty ju môžete okamžite používať. Všetky nákupy, ktoré boli evidované na pôvodnej karte sa vám prenesú na duplikát karty.

Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK si môžete vytlačiť aj z našej webovej stránky a vyplniť podľa vyššie uvedených pokynov. V prípade zmeny mena môžete využiť našu aplikáciu na webovej stránke MOJE NÁKUPY. Žiadosť o vydanie duplikátu Nákupnej karty COOP Jednota KLASIK si môžete vytlačiť aj z našej webovej stránky a vyplniť podľa vyššie uvedených pokynov.

V roku 2014 budú držiteľom NK CJ poskytovať zľavy na tovary a služby nasledovní zmluvní partneri CJS:

  • CK TATRATOUR, CK TIP travel
  • CK BUBO
  • AQUAPARK Poprad
  • Kúpele Trenčianske Teplice
  • TEMPO KONDELA NÁBYTOK
  • Azet.sk
  • Benzínové čerpacie stanice G&G
  • Áčko bar Šaľa
Stiahnúť žiadosť o novú kartu
Stiahnúť žiadosť o vydanie duplikátu karty