Blog

Štatút súťaže

Štatút

propagačnej akcie organizátora COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo s názvom „Súťaž s Winstonom o 4x kupón v hodnote 2 000 EUR na nákup športového vybavenia  

 

1. Organizátor

Propagačnú akciu „Súťaž s Winstonom o 4 x kupón v hodnote 2 000 EUR na nákup športového vybavenia  (ďalej ako „akcia“) organizuje spoločnosť COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, so sídlom Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta, IČO: 00168840, DIČ: 2020372343, zaregistrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel Dr, vložka, číslo 6/T (ďalej ako „organizátor“).

Akcia sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá akcie (ďalej len „Štatút“).

 

2. Účel 

Účelom je reklama a podpora produktov z portfólia JTI, ktorými sú vybrané tabakové výrobky Winston.

Cieľom akcie je motivovať konečných konzumentov/spotrebiteľov, ktorí sú fajčiarmi, k výberu a nákupu tabakových výrobkov tejto značky. Zároveň je cieľom akcie informovať širokú fajčiarsku verejnosť o tejto značke tabakových výrobkov.

Akcia sa realizuje vo vybraných prevádzkach COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo  na území Slovenskej republiky.

 

3. Trvanie

Akcia bude prebiehať vo všetkých prevádzkach spoločnosti COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo na území Slovenskej republiky, ktoré ponúkajú a predávajú tabakové výrobky (ďalej ako „prevádzka“). Trvanie akcie je od 02.11.2021 do 30.11.2021. 

 

4. Spôsob propagácie

Propagácia akcie sa uskutoční prostredníctvom reklamných nosičov spoločnosti JTI, ktorá bude umiestnená výlučne v mieste predaja v zapojených prevádzkach v zmysle ustanovení  § 6 odst. 3) zákona 147/2001 Z.z. o reklame.

 

5. Podmienky účasti v akcii

Do akcie sa môže zapojiť výlučne fajčiar s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky s vekom 18 a viac rokov v čase zapojenia do akcie, (ďalej tiež ako „účastník/účastníci“ alebo „spotrebiteľ/spotrebitelia“, neskôr „výherca“).

 

6. Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži sa rozumie 4 x kupón v hodnote 2 000 EUR na nákup športového vybavenia. Každý súťažiaci môže vyhrať najviac jednu výhru.

Nepeňažné výhry v hodnote prevyšujúcej 350,-EUR podliehajú zdaneniu podľa §8 ods. 1 písm. i) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Organizátor súťaže oznámi výhercovi hodnotu nepeňažnej výhry za účelom zdanenia formou preberacieho protokolu pri odovzdaní výhry.

 

7. Pravidlá

Zapojenie spotrebiteľa

Princíp súťaže spočíva v zbieraní nákupných blokov (ďalej ako „blok“) z prevádzok COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, ktorý bude spotrebiteľovi vydaný za každý nákup ľubovoľného množstva tabakového výrobku značky Winston v zapojených prevádzkach v období od 02.11.2021 do 30.11.2021.   

 

Blok je v súťaži potrebné vhodiť do urny spolu s vyplneným GDPR formulárom od 02.11.2021 do 30.11.2021. 

Splnením vyššie uvedených podmienok splnil spotrebiteľ všetky náležitosti k tomu, aby bol do súťaže zapojený.

Žrebovanie prebehne náhodným výberom najneskôr do dňa 05.12.2021 za prítomnosti notára. V žrebovaní sa vyžrebujú 4 výhercovia výhry 4 x kupón v hodnote 2 000 EUR na nákup športového vybavenia. Okrem toho budú vyžrebovaný 4 náhradníci.

 

8. Osobné údaje a osobnostné práva

S osobnými údajmi účastníkov sa bude narábať v zmysle príslušných právnych predpisov na ochranu osobných údajov. Poskytnutie osobných údajov pre účely súťaže a súhlas so spracúvaním osobných údajov je podmienkou pre účasť v súťaži. Účastník súťaže dobrovoľne poskytuje organizátorovi osobné údaje na dobu potrebnú pre realizáciu tejto súťaže a určenie výhercov a udeľuje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov: meno, priezvisko, telefonický kontakt a obec trvalého bydliska, ktoré poskytne v rámci súťaže organizátorovi (účel odovzdanie výhry a evidencia výhercu v súvislosti s akciou, na nevyhnutnú dobu). V prípade výhry bude výherca (krstné meno a názov obce trvalého bydliska) kontaktovaný telefonicky. Účastník berie na vedomie, že organizátor môže osobné údaje súťažiaceho zaznamenávať na nosiče informácií/do informačného systému.

Súťažiaci, ktorý poskytol svoje osobné údaje zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Organizátor poučuje súťažiaceho, že poskytnutie požadovaných osobných údajov súťažiaceho je dobrovoľné a súťažiaci môže kedykoľvek slobodne písomne namietať proti ich poskytovaniu a využívaniu. Odvolaním súhlasu počas akcie sa ukončuje účasť na súťaži a účastník nepostupuje do žrebovania.

Ak sa súťažiaci domnieva, že sú osobné údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, má právo tiež podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov SR.

 

 

9. Odovzdanie výhry

Vyžrebovaní výhercovia budú kontaktovaní organizátorom telefonicky do troch pracovných dní od dňa žrebovania, na telefóne číslo, ktorý spotrebiteľ uviedol pri registrácii. Výherca je povinný odpovedať na tento telefonát do dvoch pracovných dní a následne sa dostaviť podľa vzájomnej dohody na centrálu Organizátora súťaže, prípadne na maloobchodnej prevádzke kde zrealizoval nákup cigariet, kde mu bude odovzdaná výhra. V prípade, že výhercu nebude možné zastihnúť telefonický, alebo sa v dohodnutom termíne nedostaví na centrálu Organizátora, aby výhru prevzal, nárok na výhru mu automaticky zaniká. V takomto prípade organizátor kontaktuje vyžrebovaného náhradníka a to v poradí v akom boli náhradníci vyžrebovaní (ako prvého kontaktuje 1. vyžrebovaného náhradníka).

 

10. Uplatnenie výhry

Výherca si môže uplatniť výhru na nákup športového vybavenia v hodnote 2 000 EUR v sieti predajní INTERSPORT SK s. r. o . v termíne do 31.12.2024. V prípade, že výherca si výherný kupón v hodnote 2 000 EUR neuplatní do daného termínu výhra prepadá.

 

11. Zodpovednosť organizátora

Organizátor nehradí účastníkom akcie žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v akcii. Organizátor akcie nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. neprebratím výhry.

 

 

12. Osobitné ustanovenia

Organizátor akcie si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto akcie podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť akciu a jej pravidlá.

V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel akcie rozhoduje organizátor.

 

 

13. Oficiálne pravidlá

Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do Štatútu aj u organizátora akcie. Zapojením sa do akcie vyjadrujú účastníci svoj súhlas riadiť sa oficiálnymi pravidlami akcie obsiahnutými v Štatúte.

Ustanovenia Štatútu, samotný priebeh akcie, sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

 

 

 

V Galante , dňa 02.11.2021

 

 

 

                                                                                              …………………………..………………………

                                                                                                                    JUDr. Júlia Ančinová

                                                                                      Podpredseda predstavenstva, obchodná riaditeľka

 


Späť na zoznam blogov
Používaním týchto stránok súhlasíte s využívaním cookies. Viac informácií nájdete TU.